NEWS & ACTIVITIES

ข่าว
ทำบุญสาขาเชียงใหม่
9 มีนาคม 2562

บล. โนมูระ พัฒนสิน สาขาเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญให้แก่สาขาในโอกาสขยายพื้นที่ให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อรองรับกองทัพนักทุนลงชาวเหนือ โดยถือฤกษ์งามยามดี วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ 30 ปันนา เพลส ห้อง 5-6 จังหวัดเชียงใหม่

Capital Nomura Securities PCL.
Capital Nomura Securities PCL.,
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย
ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120
Trading Website : www.nomuradirect.com
ติดต่อเรา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ : 0 2638 5500
สมัครงาน : 0 2081 2744-6
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2638 5840
แฟกซ์ : 0 2285 0970
อีเมล์ : BKKInvestorRelations@th.nomura.com
Copyright © 2014 Capital Nomura Securities PCL. All rights reserved.
อีเมล์ : info.cns@th.nomura.com  |  โทรศัพท์ : 0 2638 5000  |  แฟกซ์ : 0 2081 2001