COMPANY PROFILE

คณะกรรมการ
ชื่อ
ตำแหน่ง
นายสุเทพ พีตกานนท์
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
นายคัทซึยะ อิมะนิชิ
กรรมการอำนวยการ
นายฟิลลิป วิง ลุน ชอว์
กรรมการ
นายนาโอยูคิ โอกูริ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
รศ.ดร. ดนุชา คุณพนิชกิจ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
Capital Nomura Securities PCL.
Capital Nomura Securities PCL.,
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย
ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กทม. 10120
Trading Website : www.nomuradirect.com
ติดต่อเรา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ : 0 2638 5500
สมัครงาน : 0 2081 2744-6
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0 2638 5840
แฟกซ์ : 0 2285 0970
อีเมล์ : BKKInvestorRelations@th.nomura.com
Copyright © 2014 Capital Nomura Securities PCL. All rights reserved.
อีเมล์ : info.cns@th.nomura.com  |  โทรศัพท์ : 0 2638 5000  |  แฟกซ์ : 0 2081 2001